Privacybeleid

  1. Privacybeleid en Condities

________________________

Ondernemingsgegevens

ZAPPA b.v.

Aalmoezenierstraat 6

2000 Antwerpen

België

 

zappa.footwear@telenet.be

0032 (0) 3 288 9674

BTW nummer: BE 0870.387.433

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van www.zappa-footwear.be, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Aalmoezenierstraat 6 – 2000 Antwerpen, België, BTW BE 0870.387.433, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Zappa-footwear.be houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Zappa-footwear.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Verzenden in België is gratis boven een aankoop van 60 euro, onder dit bedrag zijn de verzendkosten tot 5 kg, 5 euro.

Verzenden naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg bedraagt tot 5 kg, 8 euro.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Zappa-footwear.be niet.

Zappa-footwear.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middellenverbintenis, zappa-footwear.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

wanneer de klant specifieke vragen heeft over b.v. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leverwijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contract op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door zappa-footwear.be. Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. Klant zal hiervan per e-mail verwittigd worden.

De artikelen zijn uitsluitend voor normaal gebruik bestemd, zappa-footwear.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure.

de Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via bankkaart

via overschrijving op rekeningnummer zappa-footwear.be

via cash betaling in de winkel indien deze optie genomen wordt in samenspraak met zappa-footwear.be.@

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De artikelen worden thuis geleverd op de in de bevestigingsmail aangeven leverplaats.

Goederen die in stock zijn worden na ontvangst van betaling binnen de 24/48 uren verstuurd, feestdagen en zondagen niet bijgerekend.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de Benelux Frankrijk en Duitsland. Andere landen en buiten Europa dienen de klantendienst van ZAPPA te contacteren.

De levering gebeurt via Bpost.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen de max. 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld met foto aan info@zappafootwear.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij ( of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoeder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ZAPPA was geboden.

Duur van de overeenkomst 3 weken.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van zappa-footwear.be.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ZAPPA BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij zappa-footwear.be.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de klant aangewezen vervoeder derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ZAPPA, Aalmoezenierstraat 6 2000 Antwerpen, info@zappafootwear.be 03/288.96.74 (tussen 11 en 18u via een ondubbelzinnige verklaring ) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ZAPPA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ZAPPA Kammenstraat 74 2000 Antwerpen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Zappa zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant.

De artikelen moeten in de originele en beschadigde verpakking bevinden.

Worden niet teruggenomen, gebruikte, bevuilde en beschadigde artikelen, artikelen die op maat van de Klant zijn gemaakt.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) bie eerste eigenaar.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolgen van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van de aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

voor alle klachten neem contact op met klantendienst ZAPPA, Kammenstraat 74 2000 Antwerpen, zappa.footwear@telenet.be.

Artikel 9: Privacy

 De verantwoordelijke voor de verwerking, ZAPPA respecteer de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinde: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame-en/of marketingdoeleinde.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ZAPPA, Aalmoezenierstraat 6 – 2000 Antwerpen of zappa.footwear@telenet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. 

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Zappa houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@zappafootwear.be.

 

Artikel 10: Gebruik van cookies

 Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden Zappa. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Zappa kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Bij een geschil moet de consument eerst zijn klacht binnen een redelijke termijn aan Zappa, Aalmoezenierstraat 6 – 2000 Antwerpen melden.

Artikel 14: Algemene bepalingen

De site bevat algemene informatie over de producten en diensten van ZAPPA.

Zappa heeft het recht om de site op ieder ogenblik op te shorten of stop te zetten wegens onderhoud of updating of wegens enige andere reden.

Wordt de leveringstermijn overschreden door toedoen van de vervoerder (staking, verlies) zal Zappa hier niet verantwoordelijk voor zijn, wel de vervoerder. Voor transportrisico’s gelieve site Bpost te raadplegen.

Artikel 15: Intelectuelle eigendom

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik van commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ZAPPA bv.

Shop Online OR Come on In!

Kammenstraat 74
2000 Antwerpen

info@zappa-footwear.be

03/293.85.07

Winkel

0476/49.94.10

Mobiel

Maandag tot zaterdag van 10.30u tot 18.00u
Elke eerste zondag van de maand open van 13.00u tot 17.30u